شوومان


اجنه انواع مختلفی دارند. ما از ریشه باد هستیم که اسم شیخ هایمان هم از آن ریشه می آید: بادزار، بادنوبان، بادجن، باد دیو...بادها به جزیره ای در جنوب ایران پناه بردند. نام قبیله شان را به احترام اولین پدرشان، شوومان گذاشتند و همان جا زاد و ولد کردند. برای سیر کردن شکمشان به جزیره های اطراف می رفتند و از بوی انسان ها تغذیه می کردند. گاهی اسیر می شدند، گاهی درگیر می شدند و گاهی به درون انسانی رسوخ می کردند تا همه را به وحشت بیاندازند. هر چه بود روزگار می گذراندند. آیین قبایل دیگر را نمی دانم ولی شیخ باد باید با پری قبیله ازدواج کند و فقط از او صاحب فرزند شود. پری زیباترین اجنه هاست. از نطفه پری و شیخ فقط شیخ به دنیا می آید. شیخ باید آن قدر انتظار بکشد تا پری در قبیله به دنیا بیاید، بالغ شود و به همسری او درآید. بیش از یک قرن بود که در شوومان پری به دنیا نیامده بود....

اجنه بیش از 7000 سال ریشه دارند. نام پدرشان شوومان است و نام مادرشان شیامان. هزاران سال پیش در همه جای این دنیا زندگی می کردند. با خلقت انسان آن ها آزادی شان را از دست دادند. انسان ها تسخیرشان می کردند و از ایشان سوءاستفاده می کردند. بزرگان قبایل شور کردند و تصمیم گرفتند به جاهایی دور از دسترس انسان ها بروند و خود را از نظرها پنهان کنند و آن قدر براین کار ممارست و تمرین کردند که توانستند هر وقت اراده می کنند نامرئی شوند و در همان ملاقات به آتش قسم یاد کردند که تا آخرین بازمانده شان جز از بوی انسان سیر اطعام نکنند.


" شوومان __ نازنین جودت / انتشارات برکه خورشید "
/ 0 نظر / 28 بازدید